Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r.
 • Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
 1. Postanowienia ogólne
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego

III. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Tryb przeprowadzania wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego
 2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego
 3. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

VII. Przepisy końcowe

 1. Postanowienia ogólne
 2. W II Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski.
 3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Władzę wykonawczą Samorządu Uczniowskiego sprawuje organ nazywany dalej „Samorządem”, który tworzą reprezentanci każdej klasy pierwszej i drugiej w liczbie co najmniej dwóch osób z każdego poziomu klasowego.
 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzany jest przez konferencję przedstawicieli samorządów klasowych w głosowaniu jawnym lub tajnym, równym i powszechnym.
 6. Organy Samorządu Uczniowskiego
 7. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 8. konferencja przedstawicieli samorządów klasowych, będąca najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego
 9. Zarząd Samorządu, w składzie:
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • skarbnik
 • sekretarz.
 1. Opiekunem Samorządu może być nauczyciel, którego kandydaturę zaproponuje Rada Pedagogiczna i uzyska on akceptację konferencji samorządów klasowych lub nauczyciel z grona pedagogicznego wybrany bezpośrednio przez konferencję samorządów klasowych.
 2. Wychowawcy klas i opiekunowie Samorządu mają obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej Samorządowi, służyć mu doświadczeniem i radą. Opiekunowie Samorządu mają także obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów Samorządu i przekazywać je adresatom.
 3. Spotkania członków Samorządu są protokołowane i odbywają się co najmniej raz w miesiącu lub częściej zgodnie z bieżącymi potrzebami.

III. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
Główne cele działania Samorządu to:

 1. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne
 2. wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy;
 3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności
 4. społecznej, samokontroli i samooceny;
 5. budowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
 6. wychowawczych szkoły;
 7. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i sytuacji konfliktowych.
 8. Do zadań Samorządu należą:
 9. współpraca ze wszystkimi organami szkoły;
 10. przedstawianie dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,          w porozumieniu z dyrektorem;
 • rozstrzyganie spraw między uczniami, zapobieganie konfliktom miedzy uczniem            a nauczycielem przy wzajemnym poszanowaniu godności osobistej;
 1. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole;
 2. dbanie o dobre i imię i honor szkoły, wzbogacanie jej tradycji.
 3. Samorząd opiniuje:
 4. wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów;
 5. ocenę pracy nauczyciela, na pisemny wniosek dyrektora szkoły;
 6. wewnątrzszkolny system oceniania;
 7. szkolny program wychowawczy;
 8. program profilaktyki.
 9. Wnioski i opinie w sprawach szkolnych, kierowane do poszczególnych organów szkoły, Samorząd przedstawia w formie pisemnej lub ustnej.
 10. Tryb przeprowadzania wyborów
 11. Każdego roku przeprowadzane są tajne, równe i powszechne wybory uzupełniające do Samorządu.
 12. Skład Samorządu uzupełniany jest o przedstawicieli klas pierwszych oraz o przedstawicieli klas drugich, które nie mają swego reprezentanta w Samorządzie, przy czym minimalna liczba kandydatów zgłoszonych do wyborów nie może być mniejsza niż 5 osób.
 13. W przypadku nie zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów konferencja przedstawicieli samorządów klasowych wybierze ich spośród samorządów klasowych klas, które nie zgłosiły swego kandydata.
 14. Udział w wyborach może wziąć każdy uczeń, którego ocena zachowania nie jest niższa niż dobra.
 15. Uczniowie klas trzecich zostają zwolnieni z obowiązku zgłaszania swoich przedstawicieli.
 16. Uczeń może pełnić funkcję w Samorządzie nie dłużej niż dwie kadencje.
 17. Wybrany w tajnych wyborach całej społeczności uczniowskiej Samorząd spośród siebie wybiera zarząd: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika oraz sekretarza.
 18. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powoływana przez zarząd Samorządu, z zastrzeżeniem że w jej składzie nie mogą znaleźć się osoby kandydujące w wyborach.
 19. Obowiązkiem komisji wyborczej jest:
 20. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów;
 21. obliczenie głosów;
 22. sporządzenie protokołu;
 23. ogłoszenie wyników.
 24. Na wniosek członków Samorządu, opiekunów bądź bezpośrednio zainteresowanych można dokonać zmian w zarządzie. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez konferencję samorządów klasowych.
 25. W przypadku, gdy któryś z członków Samorządu podczas pełnienia swojej funkcji nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków uczniowskich (np. wagaruje, daje zły przykład swoją postawą) lub otrzyma naganę wychowawcy czy dyrektora zarząd Samorządu odwołuje taką osobę z pełnienia funkcji. Jeśli problem ten dotyczyłby członka zarządu, wtedy na jego miejsce zostanie wybrana inna osoba spośród członków Samorządu.
 26. Członek Samorządu może zrezygnować po roku z dalszej działalności na własną pisemną prośbę lub zostać odwołany na wniosek co najmniej 50 uczniów.
 27. Rezygnacja z działalności w Samorządzie musi zostać zgłoszona co najmniej na 14 dni przed terminem wyborów uzupełniających.
 28. Fundusze Samorządu Uczniowskiego
 29. Samorząd ma prawo prowadzić działalność finansową.
 30. O sposobie uzyskiwania i wydatkowania środków finansowych decyduje zarząd Samorządu w porozumieniu z opiekunem.
 31. Działalnością finansową Samorządu zajmuje się skarbnik.
 32. Dochodami Samorządu mogą być:
 33. dobrowolne składki uczniów;
 34. darowizny i dotacje organów administracji państwowej, powiatowej, gminnej, Rady Rodziców, a także od osób fizycznych i innych podmiotów;
 35. sprzedaż biletów na organizowane przez Samorząd imprezy kulturalne, rozrywkowe i artystyczne;
 36. sprzedaż losów na loterie fantowe;
 37. działalność gospodarcza prowadzona na terenie szkoły, kiermasze okolicznościowe.
 38. Dochody są ewidencjonowane przez skarbnika w zeszycie wpływów i wydatków.
 39. Zgromadzone środki są przechowywane przez skarbnika w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 40. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
 41. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 42. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
 43. Teczka protokołów.
 44. Zeszyt wpływów i wydatków.

VII. Przepisy końcowe

 1. Wszystkie spory wynikłe na terenie szkoły oraz w obrębie jej działania muszą być rozstrzygane zgodnie z obowiązującym statutem szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron z zachowaniem kolejności interwencji: wychowawca, opiekun Samorządu, dyrektor, instancje wyższe.
 2. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 4. Uczniowie mają obowiązek respektowania postanowień i programów Samorządu lub odwołania ich, jeśli nie spełniałyby swoich funkcji lub spełniały je w stopniu niewystarczającym w sposób niezgodny z obowiązującymi w szkole zasadami.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: